СОУ Неофит Рилски

История на СОУ „Неофит Рилски”

Преди 160 години, когато господарите-турци- са половината от населението на селото, нашите деди се захващат с богоугодно и спасително дело: да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина. Долнобанци се оказват прозорливи хора, много напредничави в помислите си родолюбци, които рано са ...

Виж повече

Преподаватели

Учебният процес се извършва от екип от квалифицирани учители и педагози с дългогодишен опит.

Виж повече

Ученици

 • Учебни графици
 • Оценки

Виж повече

За родителите

 • Полезна информация
 • Родителски срещи.

Виж повече

Правилник на училището

ПРАВИЛНИК

за дейността в СОУ”Неофит Рилски”

гр.Долна баня

І.Общи положения и статут на училището:

Чл.1./1/Този правилник определя статута, устройството, функциите и управлението на училището, изискванията в него, организацията на учебно – възпитателната работа и учебното време в училището.

/2/Правилникът е задължителен за всички учители,възпитатели, ученици и целия персонал в училището и мероприятията към него .

Чл.2.Училището е общинско и ползва имоти, които са публична общинска собственост .

Чл.3./1/Училището е средно общообразователно от І – ХІІ клас включително, с дневна и самостоятелна форма на обучение ; целодневна форма на обучение/ по желание на родителите/ в I ,II, III, IV и V клас.

/2/ Обучението в ІХ, Х, ХІ и XII кл. се осъществява в профилирани паралелки с технологичен профил “Туризъм” и не профилирани паралелки.

/3/ В училището се приемат на самостоятелно обучение ученици от І до ХІІ клас:

-Които съгласно издаден от компетентни органи документ,не могат да се обучават в дневна форма.

-Навършили 16 годишна възраст и не посещават дневна форма на обучението.

/4/В училището се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

Чл.4. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на определените в ЗНП степени на образование.

Чл.5. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.

Чл.6.Учениците: ползват правото си на образование независимо от своята възраст; продължават образованието си въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование; нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Чл.7. Училищното обучение се регулира от ДОИ и не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

Чл.8 Светското образование в училището не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.9. В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети, в часовете определени за СИП.

Чл.10. Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо образование, което осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП, ЗИП и СИП съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми и чрез профилираната подготовка съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл.11./1/В училището образованието е светско и се забранява да се организират в него дейности на политическа, религиозна и етническа основа.

/2/Религиозните учения се изучават само в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различните учебни предмети и групите на СИП.

Чл.12./1/Образованието в училището е безплатно, като учениците:

1.Не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания.

2.Ползват безплатно цялата база за обучението и развитието на интересите и способностите си.

3.Получават стипендии за сметка на държавния бюджет при условия и ред, определени от Министерския съвет и ПС на училището.

/2/Всички педагогически услуги извън държавните изисквания в училището се заплащат при условия и ред определен в специфичните икономически правила за осъществяването дейността на организиране в системата на народната просвета.

/3/Всички педагогически услуги за частни лица, не посещаващи училището или са в самостоятелна форма на обучение и са навършили 16 години се заплащат. За явяване на изпит таксата е в размер два лекторски часа за магистър за един предмет.

/4/Таксата за изпитите на учениците, които са на самостоятелно обучение и са навършили 16 години се определя на брой учебни предмети, посочени в молбата от ученика и чл.12 ал.3 на ПДУ и се внася в канцеларията на училището при подаване на молбата за явяване на изпити през съответната изпитна сесия.

Чл.13.Обучението и възпитанието в училището се провежда задължително само на книжовен български език.

Чл.14./1/Обучението в училището започва на 7 годишна възраст, навършена в годината на постъпване в първи клас и е задължително до 16 годишна възраст.

/2/ Деца, навършили 6 години могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Чл.15.Приемането на децата в първи клас се осъществява по списък, изготвен от местната администрация и молба от родителя, придружена с удостоверение за завършена подготвителна група ( подготвителен клас).

Чл.16.Училището носи отговорност за:

1.Изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му.

2.Поетите задължения при приемането на учениците.

3.Създаване безопасни условия за живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им.

4.Опазване на МТБ и сградния фонд.

5.Законосъобразното изразходване на бюджетните средства.

ІІ.Организиране на УВР:

Чл.17.Учениците постъпват в училището като задължително представят:

1.За постъпване в първи клас.

а/ молба от родителя;

б/ удостоверение за завършване на подготвителна група /подготвителен клас/

в/ за ученици, които постъпват в І клас без удостоверение за завършена подготвителна група, или такива, за които в удостоверението е посочено, че нямат училищна готовност се организират подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовен български език, лична здравно-профилактична карта, декларация за целодневно обучение.

2.За начален курс /ІІ – ІV кл./:

а/ удостоверение за преместване от училището, от което идват;

б/ лична амбулаторна карта;

в/ свидетелство за завършен І клас за постъпване във ІІ кл.,или ученическа книжка за постъпване в ІІІ и ІV клас.

г/ педагогическа характеристика.

3.За среден и горен курс: /V – ХІІ клас/:

а/ удостоверение за преместване ;

б/ученическа книжка;

в/ медицински картон.

г/ педагогическа характеристика.

4. За децата с хронични заболявания, обучаващи се интегрирано в училището – медицински документ и решение на Регионалната комисия.

Чл.18. За децата от първи клас се провежда диагностика на училищната им готовност, резултатите от която подпомагат учителите за диференциране и индивидуализиране на учебната работа.

Чл.19. В началото и в края на учебната година за учениците от ІІ – ІV клас се провеждат писмени самостоятелни работи за регистриране на равнището на знания и умения на учениците от съответните класове, без те да са определящи при оформянето на годишните оценки.

Чл.20.Оценяването на текущите резултати на учениците от първи клас се извършват само с качествена оценка .

Чл.21.Текущите оценки се вписват в ученическите книжки и в дневника на класа.

Чл.22. Класни работи не се провеждат с учениците в началните класове.

Чл.23 /1/ Учениците от І клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от ІІ до ІV клас включително, които имат годишна оценка слаб 2 по един или повече учебни предмети от ЗП или ЗИП, не повтарят класа.

/2/ За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

Чл.24.При завършване на определен клас или степен училището издава на ученика:

1.Удостоверение за завършен І клас.

2.Ученическа книжка за завършилите ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, ІХ, Х, ХІ и XII клас.

3.Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

4.Свидетелство за завършено основно образование.

5. Удостоверение за завършено средно образование.

6.Диплома за завършено средно образование.

7.Педагогическа характеристика.

Чл.25.В училището се провежда :

/1/ Индивидуална форма на обучение за ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 50 последователни дни и за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

1.За обучението по /1/т.1. родителят подава молба чрез класния ръководител до директора на училището, задължително придружена с медицински документ, издаден от ЛКК.

2.За обучението по /1/т.2.родителят подава молба до директора на училището.

3.Молбата се подава до 20-то число на месеца, предхождащ изпитната сесия.

/2/ Самостоятелна форма на обучение за ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение или са с 3 и повече години изостанали от набора си и лица, навършили 16 годишна възраст.

1.За обучението по /2/ т.1.родителят подава молба до директора, придружена с медицински документ за здравословното състояние на ученика.

2.За обучението по/2/ т.2 лицето подава молба до директора.

3. Изпитите по ал.1 и ал.2 се провеждат по учебните предмети за съответния клас съгласно, действащия учебен план на училището и по график за съответната сесия, определен от ПС на училището.

/3/Изпитните сесии за изпитите по ал.1 и ал.2 са:

- януарска – от 02.01. до 31.01.

- юнска – от 01.06. до 30.06.

- септемврийска – от 01.09. до 30.09.

Чл.26./1/Паралелките в училището се сформират съгласно държавните изисквания,определени със съответната Наредба на МОН.

/2/Разпределението на учениците по паралелки се извършва от ПДУД и класните ръководители на съответния клас.

Чл.27.Учебното време за УВП в училището е съгласувано с ППЗНП и указание от МОН.

Чл.28./1/Продължителността на учебния час в училището е:

 1. В І – ІІ клас по 35 мин.
 2. В ІІІ – ІV клас по 40 мин.
 3. В V –ХІІ клас по 45 мин./40 мин.с разрешение от РИО на МОН/

/2/Междучасията в училището са:

1.По 20 мин. между 2 и 3 час.

2.По 10 мин между останалите часове.

Чл.29.Учебното съдържание по класове и предмети се структурира в учебни планове и програми, определени от МОН и се отразява в годишни разпределения от учителите по съответния предмет и групи за ЗИП и СИП, определени от ПС на училището.

Чл.30./1/В училището се предлагат всички допустими от ППЗНП форми за проверка и оценка на знанията на учениците.

/2/В началото на учебната година и в края на всеки учебен срок учителите провеждат задължително проверка на знанията на учениците.В начален курс проверката се извършва по график от директора и ПДУД.

Чл.31.Учениците завършват определен клас и степен на образованието си съгласно условията, определени от ППЗНП.

Чл.32. Учебната година в училището започва на 16 септември и е с продължителност 12 месеца.

ІІІ.Изисквания и ред на протичане на УВП в училището.

А.Режим на протичане на учебните занятия в училището.

Чл.33. Организацията на учебния ден за всички ученици от І-ХІI клас е полудневна, като се осъществява на две смени и включва от 4 до 7 учебни часа. Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас са на целодневно обучение. ЧК в седмичното разписание на учебните занятия е извън броя на задължителните учебни часове.

Чл.34.Учебните занятия в училището започват в:

 1. 7,45 за първа смяна за учениците от V – ХІІ клас
 2. 13,30 часа за втора смяна и 14,00 часа за ПИГ -ІІ- ра смяна
 3. 8,35 часа за І- ІV клас.
 4. 10.30 часа за втора смяна и 16.00 часа за занятия по СИП и кръжоци.
 5. Учениците от І клас се обучават само преди обяд.

Чл.35./1/Всеки учебен час започва и завършва с биене на звънеца.

/2/Нарушаването на работата в учебните часове, излизане на учениците от класните стаи и кабинети и движението им по коридорите по време на час е абсолютно забранено.

/3/Изпращането на ученици за тебешир, дневник, помагала, УТС или лична работа на учителя, ученик или служител по време на час е абсолютно забранено.

/4/Всички съобщения се правят чрез лица,определени лично и само от директора или помощник директора на училището.

Чл.36. Учебните занятия се провеждат в класни стаи. По химия, биология, информатика, музика и БД учебните занятия се провеждат в определените за това кабинети, а по физкултура – във физкултурните салони или на спортните площадки в училището и стадиона . По труд и техника учебните занятия се провеждат в кабинета по труд и техника.

Чл.37. В училището има организирани полуинтернатни групи за учениците от среден курс.

Чл.38.Извънкласните форми в училището се провеждат:

1.От 10,30 часа до 12,00 часа и от 16,00 часа до 19,00 часа.

Чл.39.Дисциплината, редът и хигиената през междучасията по коридорите се контролират от дежурните за деня екипи, които включват учители и ученици.

Б.Изисквания в училището към:

Учителите и възпитателите:

Чл.40.Учителите и възпитателите са длъжни да:

/1/Познават и изпълняват длъжностните си характеристики, настоящия правилник, ПБУОВТУ,ПВТРУ, ППЗНП, КТ, Закон за защита срещу дискриминацията, ДОИ и др. нормативни документи и актове на МОН.

/2/ Изготвят ГТРУП въз основа на действащите нормативни документи и указанията на експертите на РИО на МОН и МОН.

/3/ Съгласуват ГТРУП с ПДУД .

/4/ Представят ГТРУП за съгласуване и утвърждаване от директора в срок съгласно утвърдения график, на не по-късно от 23.09.

/5/ Променят при необходимост за всеки клас ГТРУП с цел да се гарантира успешното овладяване на учебния материал.

/6/ Представят промените в ГТРУП за пропуснатите теми за утвърждаване от директора два пъти за учебна година / през месец февруари и един месец преди края на втория учебен срок/.

/7/ Съгласуват всяка промяна с ПДУД и представят за утвърждаване от директора

/8/Опазват здравето и живота на учениците по време на УВП и други дейности, организирани от него или училището.

/9/Присъстват на заседанията на ПС и да изпълняват неговите решения.

/10/Провеждат учебно – възпитателната си работа съгласно ЗНП, ППЗНП, настоящия правилник и др. нормативни актове и разпоредби на МОН и да осигурят усвояването на задължителните държавни изисквания от всички ученици и да повишават непрекъснато професионалната си квалификация.

/11/Идват в училището най-късно 10 мин. преди началото на учебния час, в състояние, позволяващо им ефективно да изпълняват задълженията си /добро здраве, трезв и в приличен вид/.

/12/ Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

/13/ Участвува в екипи за подготовка и провеждане на литературно-музикални програми, изпити, олимпиади, състезания, чествания и други.

Чл.41./1/Учителите и възпитателите носят лична отговорност за опазване на имуществото в поверените им класни стаи и кабинети.

Чл.42./1/Учителите вписват своевременно и лично в дневниците на паралелките само със син химикал отсъствията на учениците, бележки по поведението и оценки за часа по своя предмет.

/2/Корекции в дневниците се правят само с разрешение от ръководството на училището и само с червен химикал.Всяка корекция се обяснява текстово какво, на кого, защо и от кого е направена и се заверява от ръководството на училището и с печата на училището.

Чл.43./1/Учителите вписват взетия от тях материал от ГТРУП в различните паралелки в материалната книга най-късно до края на работния ден.

/2/ Темите се вписват хоризонтално в квадратчетата на материалната книга четливо, а при необходимост и с недвусмислени съкращения съгласно планираните в ГТРУП теми и се удостоверяват с подписа на учителя.

/3/ Едно квадратче от материалната книга отговаря на един учебен час.

/4/Часът, за който не е нанесен учебния материал в определения срок се анулира с червено и печата на училището от ръководството.За такъв час се отнема от трудовото възнаграждение, сума равна на лекторското възнаграждение за 1 час.

Чл.44./1/ Учителят не оформя срочна (годишна) оценка на ученик, който няма необходимия брой оценки съгласно чл.21 от Наредба №3/15.04.2003г. за системата за оценяване на МОН.

/2/ Учителят не спазва принципа на ритмичност за ученици, продължително отсъстващи по уважителни причини.

Чл.45.Учителите и възпитателите събират пари от учениците само за организиране и провеждане на празници, чествания, състезания, излети, походи и екскурзии;при направени щети и повреди на МТБ на училището при не опазване на учебниците и учебно-помощната литература, получени от класните ръководители или библиотеката на училището.

Чл.46.Учителите и възпитателите нямат право да:

1.Разместват самоволно часовете си.

2.Да се заместват взаимно без разрешение на ръководството.

3.Сливат паралелки в един и същ час без разрешение от ръководството.

4.Налагат на учениците наказания, непредвидени от ППЗНП и настоящия правилник.

5. Нарушават правата на детето и ученика, да накърняват личното им достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях, поради каквато и да е причина.

6. Допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Допусналите такива актове носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

7.Правят достояние на учениците, родителите и други лица решенията на педагогическия съвет, без да са упълномощени за това от директора.

8.Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

9.Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

Чл.47. Учителят има право да:

/1/ Участва в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи; да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.

/2/ Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

/3/ Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно – възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационнните и комуникационните технологии.

/4/ Да използва материално – техническата база на училището за изпълнение на служебните си задължения.

Чл.48.Възпитателите на ПИГ вписват седмичните разписания за среден и горен курс в материалните книги по график, определен от ПДУД.

Класният ръководител има следните допълнителни задължения:

Чл.49. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

Чл.50. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

Чл.51. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката.

Чл.52. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебните часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник; уведомителните писма се подписват от класния ръководител и ПДУД, изготвят се в два екземпляра – един за архива, а другия за родителя и се завеждат в изходящия дневник на училището.

Чл.53. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага; привлича семейството като съюзник на училището.

Чл.54. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138 а.

/1/ В края на всяка учебна година изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно – възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина.

/2/ При завършване на основно и на средно образование изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е основна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

/3/ Изготвя характеристика и в случаите на преместване на ученика в друго училище.

Чл.55. Да организира и провежда най – малко по две родителски срещи на учебен срок.

/1/ Класният ръководител е длъжен да уведоми писмено родителите за родителски срещи най – малко 5 /пет/ дни преди родителската среща и да съобщи деня и часа на родителската среща на директора, ПДУД и всички учители и възпитатели чрез седмичния календарен план на училището.

/2/ Всеки учител, преподаващ в дадена паралелка, задължително присъства на родителските срещи на съответната паралелка.

Чл.56./1/ Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност и приобщаване на учениците към училищния живот.

/2/ Съвместно с учениците от класа да планира възпитателната дейност през учебната година, така че да се създадат условия за: разгръщане на инициативността на учениците за участие в различни дейности и мероприятия; усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на личността; толерантно отношение на по – големите ученици към по – малките, нагласа да се грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят.

Чл.57. Да води редовно и да съхранява задължителната училищна документация за съответната паралелка.

Чл.58. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

Чл.59. Да осъществява връзка с учителите, които преподават в паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

Чл.60. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите

Чл.61. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката.

Чл.62. По време на родителските срещи да се обсъждат и вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците; обсъжда и подпомага учениците и родителите им в професионалното ориентиране съобразно интересите и способностите им.

Чл.63. На първата родителска среща запознава учениците и техните родители с училищния правилник и училищния учебен план; предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Чл.64. В началото на учебната година и след всяка ваканция инструктира учениците за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Дежурен учител:

Чл.65. Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.

Чл.66. Идва 30 минути преди започване на учебните занимания, за да установи състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателна дейност и при необходимост и отсъствие на Директора и ПДУД прави разместване на часовете, след като ги е уведомил.

Чл.67. Контролира графика за времетраене на учебните часове.

Чл.68.Контролира правилното попълване на книгата за взетия учебен материал.

Чл.69. Организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с атмосферните условия.

Чл.70. Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения.

Чл.71. Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.

Чл.72. Напуска последен училищната сграда след приключване на смяната.

Чл.73. След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час.

Чл.74. Осъществява при нужда възпитателна работа с ученици отстранени от учебен час поради нарушаване на дисциплината или друга причина.

Ученикът има право:

Чл.75. Да избира училището, профила или професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

Чл.76. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.

Чл.77. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

Чл.78. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

Чл.79. Да се ползва от формите за насърчаване на равен достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт.

Чл.80. Да ползва безплатно училищната материално – техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и неучебно време за развитие на интересите и способностите си.

Чл.81. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление.

Чл.82. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

Чл.83. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност.

Чл.84. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл.85. /1/ Преди започване на часа / в междучасието/ученикът има право да иска от учителя да не бъде изпитван – учителят преценява дали ученика трябва да бъде извинен.

/2/ Учениците от IX, Х, ХІ и XII клас имат право да кандидатстват за стипендии, ако отговарят на условията, определени от МС, ЗНП, ППЗНП, настоящия правилник и други нормативни актове.

/3/ Учениците имат право да получават служебни бележки за социалните служби само в дните вторник и петък.

Класният ръководител предлага списък на учениците, кандидати за стипендии на заседание на ПС, педагогическият съвет взима решение и утвърждава списък на учениците, които ще получават стипендии и директора чрез заповед разпорежда изплащането на стипендии на утвърдените ученици.

Ученикът има следните задължения:

Чл.86. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

Чл.87. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.

Чл.88. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

Чл.89. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

Чл.90. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол, да не използват учебни помагала с неподходящи изображения.

Чл.91. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешението на учителя.

Чл.92. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

Чл.93. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Чл.94. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие със Закона за закрила на детето.

Чл.95. Да опазва материално – техническата база и чистотата на територията на училището.

Чл.96. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от учителя или директора.

Чл.97. Идват в училище:

1.Сутрин: не по-рано от 7,30 часа и не по-късно от 7,40 часа.

2.След обяд не по-рано от 13,10 часа и не по-късно от 13,20 часа.

Чл.98.Не напускат класните стаи след биенето на първия звънец.

Чл.99.При хубаво време излизат на двора през голямото междучасие, под ръководството на учителя, който е бил с тях във втория час.

Чл.100./1/Опазват училищното имущество и хигиената в помещенията и двора на училището.

/2/Ученик, който предизвиква материални щети в училището заплаща същите на домакина на училището в троен размер в едноседмичен срок.

/3/Дежурните ученици в дадена паралелка отговарят за реда, хигиената и евентуалните повреди в класните стаи и кабинети през междучасието .

/4/Когато в класните стаи и кабинети е направена някаква повреда и не се установи нарушителя, щетите се плащат в троен размер от всички ученици от паралелката, която е била в тази стая.

Чл.101.Ученикът не напуска класната стая или кабинет при отсъствието на учителя, докато дежурният ученик не изясни чрез ПДУД или директора какво да правят.

Чл.102./1/През междучасията учениците се движат по коридорите спокойно и тихо от дясната страна по посока на движението.

Чл.103./1/Ученик отсъствал от учебни занятия поради болест или участието си в други мероприятия в срок от три дни след завръщане на училище, представя на класния ръководител медицинска бележка или бележка от родителя за извиняване на отсъствията.

/2/Ако такъв ученик протака представянето на медицинска бележка, бележка от родителя или друга, повече от пет дни, отсъствията му се считат за неизвинени.

Чл.86./1/ На всеки ученик, на който не е оформена срочна /годишна/ оценка се удължава срока за оформяне на тези оценки след решение на ПС и издадена заповед от Директора.

/2/ Изпитването по ал.1 е писмено. След оценяване писмената работа се предава в деловодството за съхранение до края на учебната година.

Чл.104. Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на училищната дисциплина.

/1/ Ученик, който не спазва задълженията си определени с този правилник и ППЗНП се наказва според чл.139 и чл.140 от ППЗНП със:

1.Забележка;

2.Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време / почистване на училищния двор, класните стаи, коридорите в сградата на училището, миене на цокъла, изтриване на рисунки и драскулки от стените и чиновете и др. /;

3.Предупреждение за преместване в друго училище;

4.Преместване в друго училище;

5.Преместване от дневна форма в самостоятелна на обучение - за ученици навършили 16-годишна възраст.

/2/ Дейностите в полза на училището по ал.1,т.2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

/3/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно – възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

/4/ Когато ученикът пречи на учителя и / или съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

/5/ При тежки или системни нарушения на задълженията определени от този правилник, освен наказание по ал.1, на ученика може да се приложи мярка намаляване на поведението.

/6/ Ученик, който направи неизвинени отсъствия се наказва:

 1. За 5 неизвинени отсъствия по чл. 139 ал.1 т.1 от ППЗНП;
 2. При 10 неизвинени отсъствия по чл.139 ал.1 т.2 от ППЗНП;
 3. При 15 неизвинени отсъствия по чл.139 ал.1 т.3 от ППЗНП;
 4. За повече от 15 неизвинени отсъствия по чл.139 ал.1 т.4 и / или т.5 от ППЗНП

/7/ Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време с оглед на недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.105.Неизвинено отсъствие е отсъствието, за което ученикът няма оправдателен документ /медицинска бележка/, оправдателно писмо от родителя/настойника/, оправдателна служебна бележка от спортни клубове, транспортни фирми и др. и достатъчно сериозен аргумент по преценка на класния ръководител.

/2/ Закъснението на ученика за часа се счита за една трета неизвинено отсъствие само за първия учебен час.

/3/ Родителят /настойника/могат да издават оправдателни писма за не повече от три учебни дни за срок.

Чл.106. /1/ Класният ръководител в часа на класа установява и отразява в дневника броя и вида на отсъствията за предишната седмица.

/2/ Ученикът представя на класния ръководител оправдателния документ /писмо, служебна бележка/ най-късно до три дни след завръщането си в училище.

/3/ Всички оправдателни документи /писма,служебни бележки/ се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.

/4/ Класният ръководител вписва направените отсъствия в ученическата книжка в края на всеки месец с изключение на м.септември.

Чл.107. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Чл.108./1/ Наказанията и мерките са срочни.

/2/ Срокът на наказанието по чл.139 ал.1, т.1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по чл.139 ал.1, т.2,3 и 5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането му.

/3/ Когато наказанията по чл.139, ал.1, т.4 и т.5 от ППЗНП са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

/4/ Срокът на мярката по чл139, ал.5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането и.

Чл.109. /1/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчита видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

/2/ Наказанията по чл.139, ал.1, т.4 и 5 от ППЗНП се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

/3/ Мярката по чл.139, ал.4 от ППЗНП не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

/4/ Срокът на мярката по чл.139, ал.5 от ППЗНП се определя, като се отчита видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

/5/ Видът и срокът на мерките по чл.139, ал.7 от ППЗНП се определят като се отчитат и възможностите на училището.

Чл.110. /1/ Наказанието по чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл.139, ал.1, т.2-5 от ППЗНП със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/2/ Мярката по чл.139, ал.3 от ППЗНП се налага със заповед на директора, а по чл.139, ал.5 и 7 от ППЗНП със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл.111. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата за налагане на наказание.

/2/ За всяко производство за налагане на наказание по чл.139, ал.1 от ППЗНП и на мярката по чл.139, ал.5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчикът е учител, който преподава на ученика.

/3/ Преди налагане на наказанията по чл.139, ал.1 от ППЗНП и на мярката по чл.139, ал.5 от ППЗНП директорът – за наказанието по чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП, съответно педагогическия съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

/4/ Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

/5/ За изясняване на обстоятелствата и фактите на изслушването могат да бъдат поканени и изслушани учители и ученици.

/6/ Преди налагане на наказанията по чл.139, ал.1, т.2-5 от ППЗНП и на мярката по чл.139, ал.5 от ППЗНП задължително се уведомява дирекция „ Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.

/7/ Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл.139, ал.3 от ППЗНП, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл.112. В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

Чл.113. /1/ Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

/2/ Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

/3/ Наложеното наказание по чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл.114. /1/ При налагане на мярката по чл.139, ал.3 от ППЗНП за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

/2/ При налагане на мярката по чл.139, ал.4 от ППЗНП за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

/3/ Ученик, на когото е наложено наказание по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.115. /1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени.

/2/ По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл.116./1/ За освобождаване на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт за определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния лекар или лекуващия лекар ,в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотива за освобождаване и срока за освобождаване.

/2/ Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета” физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез протокол на лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по профила на заболяването или експертно решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /РЕЛКК/, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛК по друг повод.

/3/ Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет “физическо възпитание и спорт” за учебна година, за срочни и годишни оценки се записва текст “освободен”.

Чл.117. Освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт се извършва както следва:

1.За една учебна година или учебен срок в началото на учебната година родителят /настойникът/ подава молба до директора на училището и представя на медицинския специалист на училището съответния медицински документ.

2.Временно освобождаване от учебни занятия се извършва срещу заверена от личния лекар медицинска бележка, която се съхранява от класния ръководител до края на текущата учебна година.

3.Освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове без да участват в занятията.

Директор:

Чл.118. Директорът като орган за управление на училището:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;
 2. спазва и прилага ДОИ;
 3. представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 4. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 5. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в училището
 6. обявява свободните места в бюрото по труда и в ИО на МОН в тридневен срок от овакантяването им;
 7. разпорежда се с бюджетните средства;
 8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП, ППЗНП;
 9. организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;
 10. подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас и степен на обучение, за професионална квалификация; съхранява училищния печат с държавен герб;
 11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.47 и чл.48 от ЗНП и на законите на страната;
 12. отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация и съхранява учебната документация;
 13. осигурява условия за здравнопрофилактическа дейност в училището;
 14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава и контролира поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати;
 15. председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му.

Чл.119. Административните актове на директора могат да се отменят от началника на РИО на МОН.

Чл.120. При изпълнение на служебните си задължения директорът се подпомага от помощник-директор по учебно-възпитателната работа .

Чл.121. При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

Чл.122. При отсъствие на директора по здравословни причини болничните листове се заверяват от началника на РИО на МОН.

Помощник – директор:

Чл.123. Длъжността помощник - директор може да се заема от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, на са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Чл.124. Помощник – директорът подпомага директора при организирането на учебната и административно – стопанската дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

Чл.125. Помощник – директорите подпомагат директора като:

 1. подготвят вариантите за организиране на УВП, разпределението на часовете от учебния план и учителите, които ще преподават;
 2. подготвят варианти за седмично разписание;
 3. изготвят съществуващите в училището графици
 4. осъществяват контрол върху състоянието на училищната документация;
 5. попълват необходимите форми – образци за НСИ;
 6. подготвят необходимите заявки, справки, информации и др.;
 7. осигуряват УТС, пособия и други за нуждите на УВР;
 8. участват при разработването на училищния бюджет, на училищните планове и правилници, щатното разписание, проекто-бюджета, Списък – Образец №1 и др.;
 9. организират и съдействат за решаването на въпросите от социално-битов характер;
 10. организират и контролират работата на административния и помощния персонал в училището;
 11. водят определена със заповед на директора задължителна училищна документация – книга за подлежащи на задължително обучение ученици и др.;
 12. организират и контролират изпълнението на текущите и основните ремонти;
 13. грижат се за обогатяването на материално-техническата база и състоянието на сградата;
 14. отговарят за изпълнението на противопожарните изисквания, охраната и хигиената на труда, дейностите по евакуацията на учениците и персонала.

Чл.126.Директорът и ПДУД посещават поне веднъж в срока учителите и възпитателите във всеки час и по всяко време.

Педагогически съвет:

Чл.127. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

 1. приема правилника за дейността на училището;
 2. приема училищния учебен план;
 3. избира формите на обучение;
 4. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
 5. определя начина на приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение ;
 7. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания:” предупреждение за преместване в друго училище”, “преместване в друго училище до края на учебната година” и “ преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици навършили 16 годишна възраст;
 8. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

Чл.128. Педагогическият съвет на училището включва в състава си помощник – директорите, учителите и възпитателите, други специалисти с педагогически функции – педагогически съветник, логопед, библиотекар, както и медицинско лице.

Чл.129. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището.Извънредно заседание се свиква по писмено искане към директора на най-малко 2/3 от числения състав.

Чл.130. Решенията на педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство/2/3 от присъстващите/ или от началника на РИО на МОН.

Чл.131. За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен протокол от назначен от директора технически секретар.Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС.

Чл.132. Педагогическия съвет изготвя и приема правилник за работа, чието спазване е задължително за членовете му.

Чл.133. Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след отправена молба до председателя на ПС и получено разрешение.

Чл.134. Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

Чл.135. На всеки ПС се отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания.

Ученически парламент на училището:

Чл.136. Съставът и ръководството на ученическият парламент на училището се определя от самите ученици.

Чл.137. Ученическият парламент на училището участва в:

- планиране на училищната възпитателна дейност;

- определяне на наказанието и награждаването на ученици;

- организиране на извънкласните и извънучилищните форми ;

- организиране и провеждане на училищните мероприятия.

Чл.138. Ученическият парламент на училището има право да:

- събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждани училищни мероприятия;

- предлага на училищното ръководство и ПС мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа;

- участва чрез своя председател при необходимост в заседания на ПС.

Родители:

Чл.139. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

Чл.140. Родители или настойници, който не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба съгласно ЗНП.

Чл.141. Родителите имат право:

- да изискват условия за пълноценното протичане на УВП в училището;

- на пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца;

- на педагогическо съдействие и консултация от учителите;

- да създават свои органи – родителски активи /съвети/, училищно настоятелство;

- да подпомагат дейността на училището;

- да избират и да бъдат избирани в своите органи;

- на избор извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

Чл.142. Родителите са длъжни:

- да изпращат децата си на училище до навършване на 16 годишна възраст;

- да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;

- да създават добри навици за учебен труд у своите деца;

- редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписите си;

- да посещават родителските срещи, да поддържат връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за състоянието на детето си;

- да уведомяват класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини;

- да подпомагат и контролират детето си в написването на домашните работи - за учениците от І-ІV клас;

- да възпитава децата си да отделят повече време за четене, отколкото за гледане на телевизия;

- да подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;

- да контролират времето, което детето отделя за занимания и работа с компютър;

- да помагат на децата си за добра организация, съставяне и спазване на дневен режим;

- да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;

- да оказват помощ и контрол на децата си;

- да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си;

- да окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо да го критикуват;

- да изпращат детето си на училище в добър и прегледен външен вид.

Училищното настоятелство:

Чл.143 училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел, създадено за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на ЗЮЛНЦ и в съответствие на този закон, на устава или учредителния си акт.

Чл.144. Основни цели на настоятелството са:

/1/ Да подпомага и стимулира развитието на училищното дело;

/2/ Да съдейства на училището при изпълнението на неговите високохуманни и морални дейности, свързани с образованието и обучението на подрастващото поколение;

/3/ Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решаването на проблеми, свързани с дейността на учебно – възпитателната работа;

/4/ Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;

/5/ Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно ползване;

/6/ Подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база;

/7/ Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците;

/8/ Подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми по проблеми на учениците;

/9/ Подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение до 16 годишна възраст;

/10/ Участва при определяне на СИП на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците и съдейства за тяхното реализиране;

/11/ Подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране свободното време на учениците;

/12/ Развива и подпомага утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;

/13/ Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявления;

/14/ Подпомага социалната интеграция и личностна реализация.

Чл.145. Органи на управление на сдружението са: Общо събрание, Съвет на настоятелите, Председател на съвета на настоятелите и касиер.

Преходни и заключителни разпоредби:

Чл.146. Настоящия правилник е приет на заседание на педагогическия съвет Протокол № /10.09.2014г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

Чл.147. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – педагогическият съвет.

Чл.148. Правилникът е изготвен на основание § 8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие с ЗНП и ППЗНП.

Чл.149. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към момента нормативни документи.

Чл.150. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

Чл.151. Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник.

Чл.152. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.

Чл.153. С настоящия правилник са запознати педагогическият и непедагогическият персонал на училището и учениците.

Чл.154. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

Неразделна част към настоящия правилник се счита и правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и правилник за вътрешния трудов ред в СОУ ”Неофит Рилски” гр.Долна баня, общ.Долна баня.

Приет на заседание на ПС /прот.№ 15 от 10.09.2014 год./

Директор:……………..

/ П. Янева /

Website created by Ivaylo Cheresharov Hosted by icn.bg