СОУ Неофит Рилски

История на СУ „Неофит Рилски”

Преди 160 години, когато господарите-турци- са половината от населението на селото, нашите деди се захващат с богоугодно и спасително дело: да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина. Долнобанци се оказват прозорливи хора, много напредничави в помислите си родолюбци, които рано са ...

Виж повече

Преподаватели

Учебният процес се извършва от екип от квалифицирани учители и педагози с дългогодишен опит.

Виж повече

Ученици

 • Учебни графици
 • Оценки

Виж повече

За родителите

 • Полезна информация
 • Родителски срещи.

Виж повече

Годишен план

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

“НЕОФИТ РИЛСКИ”


 

 

Г О Д И Ш Е Н     П Л А Н

 

на СУ”Неофит Рилски” гр.Долна баня, общ.Долна баня

за учебната 2017/2018 година

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на ПС на училището

/протокол №  14 / 14.09.2017 г./ .

 

 

І.Анализ на състоянието на дейността на училището:

 

Цялостната дейност на училището през учебната 2016/2017г.протече съгласно задачите, определени в годишния план за посочената учебна година.

В училището се обучаваха 451 ученици, разпределени в 20 паралелки, от които:

v    196 ученика в 8 паралелки в начален етап;

v    173 ученика в 8 паралелки в прогимназиален етап;

v    82 ученика в 4 паралелки в гимназиален етап.

Целодневно обучение беше осигурено за децата от 1,2, 3 , 4 , 5 , 6 и 7  клас.

Учебно – възпитателната работа се осъществяваше от 34 учители  и 2 външни лектори, от които 31 бяха със степен “магистър”, 1 със степен “бакалавър” и  със степен “специалист” - 2

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности и е осигурено единство и непрекъснатост на УВП. На всички учители, бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП в училището.

Слабата мотивация за учебен труд и допуснатите голям брой  отсъствия е проблем за педагогическия колектив. Над 70%  от учениците са с ромски произход, което изисква прилагане на по-специфични методи на работа.

През изтеклия период учителите и учениците от училището се включиха и работиха по следните проекти: „С грижа за всeки ученик”, „Ученически и студентски практики”, Твоят час, Участвахме в  Националната кампания за чиста околна среда 2017 чрез проект „Обичам природата и аз участвам”. Училището се включи в схемата „Училищен плод”и „ Училищно мляко”.Беше завършен ремонтът на столовата.

 

Учебната 2017/2018 година започваме  с  456 ученика разпределени в 20паралелки, от които:

v  в начален етап -  187  ученика в 8 паралелки;

v  в прогимназиален етап -  188 ученика в 8 паралелки;/ 6 паралелки -145 ученика /

v  гимназиален етап -  81 ученика в 4 паралелки. /6 паралелки-124 ученика/

УВР в училището ще се организира и ръководи от 34 учители и 2 външни лектори по фр. език и законодателство в туризма.

Необходимо е и през настоящата учебна година:

1. Да се прилагат гъвкави подходи в индивидуалната работа с изоставащите и с по-добрите и надарени ученици.

2. Да се усъвършенстват:

а/ системата за квалификационната дейност на учителите;

б/ системата за дежурство в училището.

3. Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество.

4. Да се търсят нови и подходящи методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на МТБ в училището.

 

ІІ.Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети в дейността на училището:

 

Основната мисия

 

           1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

           2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност с особена тежест към учениците от ромски произход.

           3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

           4. Много добро представяне на НВО за VІІ кл. и ДЗИ за ХІІ кл.

           5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

           6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

           7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

           8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Визия

1.СУ „Неофит Рилски” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) ; с два етапа на основна образователна степен:

v  начален етап: 1. – 4. клас;

v  прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура;

v  гимназиален:8-10 и 11-12 кл.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог от ЦОП и ЦРДУ, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като  продължим  традиционните форми на предходните проекти:”Здравословно хранене” и „Промоция на здравето”; „Училищен плод“, „Приложно колоездене“, както и ще се включим в нови такива.

10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Долна баня и  на родината ни.

Основните цели на педагогическия колектив на училището са:

 1. Изграждане на образовани, знаещи и можещи личности.
 2. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 3. Повишаване качеството на УВР.
 4. Повишаване квалификацията на учителите.

Стратегиите на училището са:

v  Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

v  Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

v  Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

v  Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

v  Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

v   Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

Основните ценности и приоритети в развитието

v  Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

v  Формиращо оценяване и самооценяване.

v  Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

v  Висок професионализъм на педагогическия екип.

v  Ефективна управленска дейност

v  Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

v  Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ІІІ.Дейности за реализиране на целите, стратегиите  и приоритетите на училището:

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

v  - Разширяване на автономността на субектите в училище.

v  - Хуманизация на процеса на образование.

v  - Иновативност и творчество.

v  - Толерантност и позитивна етика.

 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

v  - Чрез средства от бюджета на училището.

v  - Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

v  - Чрез кандидатстване по проекти.

-          Чрез дарения.

 

V. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети за предучилищни групи и начален курс.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември

2017 г.

3.

Обновяване на материалите и оборудването на кабинета по природни науки; на компютърен кабинет,физкултурен салон и др.

Делегиран бюджет

септември
2018 г.

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018 г.

5.

Подобряване на специализирания кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
2017 г.

6.

Обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2017 г.

7.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

 общинско финансиране, участие в проекти

2017 – 2018 г.

8.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

Постоянен

9.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

Постоянен

10.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

11.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

 

А.Административна дейност:

1.Заседание на ПС

Срок:01.09.2017г.

11.09.2017г.

14.09.2017г.

2.Провеждане на:

а) поправителни изпити с учениците от V-VII класове

Срок:04.-14.09.2017г.

Отг.:изпитните комисии

б)  поправителни изпити с учениците в самостоятелна форма на обучение     

Срок:04.-14.09.2017г.

Отг.:изпитните комисии

3. Изготвяне,заверка и представяне на:

а) плановете на комисиите в училището, годишен план, ПДУ, ПБУОВТ, инструктажите

Срок: 11.09.2017г. за плановете и

инструктажите

14.09.2017г. за годишния план

Отг.:председателите на комисии

 

б) седмичните разписания за първия учебен срок

Срок:11.09.2017г.за всички

класове

Отг.: Ем.Стойнова, Р.Благова

в) учебните програми за:

- ЗИП и СИП/от учителите,които имат часове по ЗИП и СИП/

Срок:11.09.2017г.

- МО по ФВС/от учителите,които имат часове по МО/

Срок:11.09.2017г.

г) плановете на класните ръководители,годишните тематични разпределения на учителите

Срок:13.09.2017г.

Отг. Класните р-ли

д) тетрадките за периодичен инструктаж,тетрадките за инструктаж за безопасна работа с уреди, съоръжения, машини, апарати в часовете по химия, физика, биология, ИТ, ФВС, технологии, тетрадките за опаразитяване на учениците.

Срок:21.09.2017 г.

е) дневниците за инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал в училището

Срок:14.09.2017г.

Отг.: Елеонора Йорданова

4.Попълване на учебната документация след приключване на септемврийската поправителна сесия/ главна книга,книга за подлежащите,дневници,лични дела/

Срок:14.09.2017г.

Отг.: ЗДУД и кл. р-ли

5.Откриване на новата учебна година – 15.09.2017г. – 10.00 часа

Отг.:Директорът

6 Представяне на директора заявленията на учениците за участието им в:

а) ЗИП,СИП,ИКД и ПИГ

Срок:27.09.2017г.

Отг.: за ЗИП- кл. р-ли

за СИП, ИКД и ПИГ - 

учителите, които ги

провеждат

 1. Изготвяне,приемане и утвърждаване на графици за провеждане на:

а) обучение по БДП и ЗБАК

Срок:11.09.2017г.

Отг.: учителите, преподаващи уч.

предмети и ЗДУД

б) писмени проверки с целите паралелки по всички учебни предмети през първия учебен срок

Срок:21.09.2017г.

Отг.:учителитеи ЗДУД

8.Подреждане на учебните помещения и класните стаи

Срок:14.09.2017г.

Отг.: всички учители

9.Получаване на учебниците за паралелките от I-VII класове / по график/

a)      I а,б класове – 14.09.2017г.

b)      II а,б класове -18.09.2017г.

c)      III а,б класове -18.09.2017г.

d)     IV а,б класове -18.09.2017г.

e)      V а,б класове -19.09.2017г.

f)       VI а,б класове -19.09.2017г.

g)      VII а,б класове -19.09.2017г.

10. Оформяне паралелките по класове и получаване и сверяване на списъците на паралелките

Срок:14.09.2017г.

Отг.: всички кл. р-ли и

ЗДУД

11. Изготвяне на списък – Образец №1 за учебната година.

Срок:15.09.2017 г.

Отг.:директорът и ЗАСД

12.Провеждане на медицински профилактични прегледи на учениците.

Срок:03.10.2017г.и периодично

поне по един

път в

 месеца

Отг.:ЗДУД и мед.сестра

 

13.Определяне учениците – стипендианти на училището.

Срок:23.10.2017г.

Отг.:кл.р-ли и Ал.Шамова

14.Изпращане сведения до Община Долна баня за учениците, завършили VІІІ и ХІІ клас и постъпили в І клас.

Срок:10.10.2017г.

Отг.:ЗДУД

15.Периодичен инструктаж за:

Учениците от 1-12 кл.

Срок: 18 - 21.09.2017г.

06 - 09.11.2017г.

03 - 05.01.2018г.

06 – 09.02.2018г.

05 – 10.04.2018г.

Отг: всички кл. р-ли

Педагогически персонал

Срок: 18 - 21.09.2017г.

03 - 05.01.2018г.

05 – 10.04.2018г.

Отг: Ел. Йорданова

Непедагогически персонал

Срок: 18 - 21.09.2017г.

3 - 05.01.2018г.

05 – 10.04.2018г.

04 -  08.06.2018г.

Отг.Ел.Йорданова

16. Изготвяне формите на ЦСИ.

Срок:10.10.2017 г.

Отг.:ЗДУД

17.Връчване на предупредителни известия на:

а) родителите на неприбраните ученици, подлежащи на задължително обучение 

ü  І-во известие – до 10.10.2017 год.;

ü  -ІІ-ро известие – до 10.11.2017 год.

ü  -ІІІ-то известие – до 24.11.2017 год.

Отг.: кл. р-ли на І-VІІІкл.,

ЗДУД, Комисията

 

б/  на ученици, които правят неизвинени  отсъствия:

ü    І-во известие – при четири  неизвинени отсъствия;

ü   ІІ-ро известие – при шест неизвинени отсъствия;

ü   ІІІ-то известие – при четиринадесет неизвинени отсъствия;

Срок: постоянен

Отг.:кл.р-ли на І-ХІІ кл.

18. Представяне план прием за VIII клас за учебната 2018/2019 година.

Срок:05.01.2018 г.

Отг.:Директорът

19. Изготвяне график за провеждане на писмените проверки на учениците за определяне изходящото им ниво от ръководството на училището.

Срок:05.03.2018 г.

Отг.:Директорът

20. Изискване списъците на бъдещите първокласници от общинската администрация.

Срок:27.04.2018 г.

Отг.:ЗДУД

21. Изпращане писма до родителите на бъдещите първокласници.

Срок:от14.05. до 18.05.18 г.

22. Попълване и предаване на ЗУД от класните ръководители на:

a)      І , II клас – от 01.06. до 08.06.2018 г.

b)      ІІI,ІV клас – от 11.06. до 15.06.2018 г.

c)      V – VІІІ клас – от 18.06. до 28.06.2018г.

d)      ІХ – ХІI клас – от 02.07. до 06.07.2018г.

Отг.:Директорът и ЗДУД и

кл.р-ли на І-ХІІ кл.

23. Изготвяне графици за:

а/  поправителните изпити с учениците от:

ü начален етап /ІІ-ІV клас/ - до 31.05.18г.

ü прогимназиален етап /V-VІІІ клас/ - до 15.06.18г.

ü гимназиален етап /ІХ-ХІІ клас/- до 28.06.18г.

Отг.:Директорът

24. Записване на бъдещите първокласници.

Срок:от 01.06.до 08.06.2018г.

Отг.:ЗДУД

25. Записване на учениците за VІІІ  клас за учебната 2018/2019 год.

Срок:по Наредба на МОН

Отг.:дежурните учители

26. Подготовка и провеждане на:

а) ДЗИ за 12 клас-21 и 23.05.2018 г.

б)НВО на VII клас–  21 и 23.05.2018г.

в) външното оценяване на учениците от ІV  кл. по график от МОН.

 

Б Квалификационна дейност:

Квалификационната дейност в училището ще включва:

-Участие в квалификационни форми, предложени от РУО

-Придобиване на ПКС

-Обучение от външен обучител

 -Индивидуални уроци, беседи, наблюдения, практически занимания, извънкласни форми:

 

 1. Урок по Физическо възпитание и спорт-Лека атлетика в Vа клас

Срок - м. Х.

Отг. Иван Габеров

 1. Урок по Математика „Събиране и изваждане над 1000”

Срок - м. Х-ХI

Отг Мария Копаранова

 1. Урок по Математика в VII б „Съседни ъгли”

Отг. Ивелина Банкина

Срок -м.ХІ

 1. Урок по Химия в VІІ а кл.”Натрий”

Отг. Ваня Атанасова

Срок - м.ХІІ.2017г.

 1. Урок по Химия и опазване на околната среда –VIII а кл. „Неметали от VI a група «Сяра.»

Срок м. I 2018г.

Отг. Елеонора Йорданова

 1. Самоподготовка в целодневна група І а клас

Отг. Цветанка Хаджилазова

Срок -м. ІІ.2018г.

 1. Урок по История и цивилизация в VIII а кл

Отг.Снежана Гълъбова

Срок -м. ІІІ.2018г.

 1. Урок в III а клас –Самоподготовка

Отг. Ваня Кангалова

Срок -  м.III

 1. Урок по Изобразително изкуство в VI а кл.-„Човешката глава-форми и пропорции”

Отг.Петя Христова

Срок - м. ІV.2018г.

 1. Урок по Домашна техника и икономика в VII б „Технология и технологични процеси”

Срок -  м. V

Отг. Елена Бояджиева

 1. Отчет за проведената квалификационна дейност през учебната година-

отг. Комисията в състав:

Ан. Иванова-пр. и членове:

Емилия Стойнова,

Снежана Гълъбова,

Ивелина Банкина и

Емилия Симонова

 

В. Възпитателна дейност:

 1. Тържествено  откриване  на  учебната  година.

Срок: 15.09.2017г.

Отг: Директорът

 1. Отбелязване  деня  на  Независимостта  на  България.

Срок: 21.09.2017г.

Отг: класните  ръководители

 1. 3.                 05 октомври – Международен ден на учителя, кутия за поздравителни картички за учителя

Срок: 05.10.2017 г.

Отг: класните ръководители

 1. 04.10. – Световен ден за защита на животните. Изложба на рисунки и снимки и табла на домашни любимци.

Срок:06.10.2017г.

Отг: кл. р-ли от начален  етап

 1. Отбелязване  на  деня  на  Народните  будители – 1 ноември.

5.1 Презентация пред учениците по класове за народните будители.

5.2 Изработване на табло за народните будители

Срок: 31.10.2017г.

Отг. класните ръководители

5.3. Екскурзия на учителите с маршрут избран от колектива.

Срок: 01.11.1017 г.

Отг: Валя Пенчева

 1. Обявяване на Ученик на месеца на класа на база критерии: академичен успех, културно поведение в училище, участие в извънкласни дейности, напредък по изброените критерии. – в час на класа.

Срок: края на всеки месец

(уч. на месеца – изработване на табло)

Отг.: нач.етап- Ел. Стойнова

среден курс: Ив. Банкина

 1.  10.11 – Международен ден на младежта –

Срок: 10.11.2017 г.

Отг. кл. ръководители  8-12 клас

 1.  Даровете на есента – изложба  на рисунки  и предмети от природни материали

Срок: 30.11.2017 г.

Отг. А. Спасова, В. Кангалова

 1. 21.11.-Световен ден на поздравите – изработване на пано, на което учениците да напишат поздрав към човека,който обичат и уважават.

Срок: 20.11.2017г.

Отг. Кл. ръководители 2 – 12 кл.

 1. ..Световен  ден  за  борба  със  СПИН – 1 декември

Срок:01.12.2017г.

Отг.  Ел. Йорданова и

кл. р-ли  8 – 12 клас

11.  Празникът Коледа

11.1 Изложба  на изработени от учениците коледни предмети, картички, сурвачки, рисунки.

Срок:23.12.2017г.

Отг.: Петя Христова,

Ел.Бояджиева,

кл. р-ли на  2 -4 клас

11.2. Коледни тържества по класове.

Срок: 22.12.2017г.

Отг. кл. ръководители

11.3  Конкурс за най-красиво украсена стая

Срок:22.12.2017 г.

Отг. Цв. Хаджилазова

и Ел. Бояджиева

Жури: Ем.Симонова,

П. Христова, Ив. Банкина

12. Ден на етническата толерантност – изработване на материали по темата и прочит в класовете.

Срок: 16.02.2018г.

Отг. кл. ръководители от 5-12 кл.

13. Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски .

Срок:19.02.2018г.

Отг. 6 а клас и Бл. Герасимова

14.Да пазим празниците.Ден на мартеницата – 1 март.Украса на фоайето на първия етаж  с рисунки и мартеници изработени от учениците.

Срок:28.02.2018г..

Отг. началните учители

15. 3 март – Национален празник на България.

 

15.1.Общоучилищно тържество.

Срок:03.03.2018г.

Отг. Бл. Герасимова

15.2.Отбелязване по класове.

Срок 02.03.2018г.

Отг. кл. ръководители 

16. 8-ми март-Ден на Майката.Отбелязване по класове.

Срок: 08.03.2018г.

Отг. кл. ръководители

17. 21 март – Първа пролет , Световен ден на земята и ден на доброволеца.

17.1Доброволно участие на учениците в почистване и облагородяване двора на училището.

Срок: месец февруари

Отг. Ел. Бояджиева и кл. р-ли

17.2 Изложба:Пролетно настроение

Срок:20.04.2018г.

Отг. П. Христова

и кл. ръководители 1-12 кл.

18. Отбелязване международния ден на театъра – 27 март.Посещение на театър.

Срок:30.03.2018г.

Отг. Ад. Благоева

19.Великден – организиране на конкурс за изписване на яйца. 

Срок: 10.04.2018 г.

Отг. кл. ръководители 2-8 клас

20. Празник на буквите в първи клас.

Срок: след изучаване на буквите

Отг. учителите на първи клас

21. Отбелязване Международния ден на детската книга – 02 април и седмицата на детската книга и изкуствата за деца.Представяне на нови детски книги в читалнята на библиотеката.

Срок:10.04.2018г.

Отг. началните учители

22. Международен ден на здравето – отбелязване по класове/здравни беседи/

Срок:20.04.2018г.

Отг. кл. ръководители

23. Отбелязване по класове годишнина от Априлското въстание.

Срок: 20.04.2018г.

Отг. кл. ръководители

23.1 Екскурзия / ученици и учители/- посещение на възстановка на Априлското въстание в Копривщица.

Срок: 1 май 2018 г.

Отг. Ад. Благоева и Р.Благова

24.9-ти май- Ден на Европа – отбелязване по класове

Срок 09.05.2018г.

Отг. кл. ръководители

25. Спасовден – празник на Долна баня – изработване на табло за Долна баня

Срок: м. май 2018г.

Отг. уч. по из.изкуство и ДТИ

 

26. 24 май – ден на славянската писменост, българската просвета и култура.

Срок 24.05.2018г.

Отг. Директорът

27. 31 май – Световен ден без тютюнопушене и защо трябва да кажем „Не” на дрогата. Разговор с представител на здравно заведение или полиция.

Срок: 31.05.2018г.

Отг. Ел.Йорданова

28. 2 юни – ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Отбелязване по класове.

Срок:01.06.2018г.

Отг. кл. ръководители на 5-12кл.

 

Г. Спортно – състезателна, туристическа и спортно – масова работа с ученици

1. Подготовка на ученици от среден и горен курс за излъчване на участници от различни видове спорт в Ученически игри 2017/2018 г.

Срок  постоянен

Отг. учителите по физкултура

2. Участие на наши ученици в спортни проекти „Научи се да караш ски”, ”Спорт в свободното време”, ”Научи са да плуваш” и в първенства, турнири и прояви организирани от местните спортните клубове, МОН , ММС, др.

Срок  учебна 2017/2018г.

Отг. уч. по физкултура, УСК

3. Участие на ученици от СУ в  Открит шампионат на Долна баня по бадминтон за момичета и момчета, девойки и юноши.

Срок м.декември 2017 г.

Отг. Ив.Габеров, Е.Сотирова

4. Провеждане на Коледен турнир по волейбол за учениците от горен курс-девойки и юноши

Срок 15-22.12.2017г.

Отг. Б.Бончев

5. Провеждане на  Новогодишен турнир по минифутбол  за ученици от начален и среден курс.

Срок 26.12.2017 г. – 30.12.2018 г.

Отг: Ив.Габеров

6. Участие на ученици начален, среден и горен курс в Градско първенство по тенис на маса, за купата ”Димитър Зафиров-Такси”

Срок І. 2018 г.

Отг. Ив.Габеров

7. Участие в състезания и първенства от Ученически  игри 2017/2018 /областни, зонални и финални етапи/ с отбори по футбол, бадминтон, лека атлетика, волейбол и тенис на маса.

Срок ІІІ – VІ. 2018 г.

Отг. уч. по физкултура и УСК

 1. Участие в турнир по минифутбол „Данониада 2018“ за 6 клас в София

Срок м.03.2018г.

Отг. Ив.Габеров

 1. Провеждане на състезание по майсторско управление на велосипед за ученици от начален и среден курс във връзка с деня на безопасност на движението.

Срок: 04.2018г.

Отг. уч.  по физкултура,

кл. ръководители

 1. Участие в турнира за“Купата на Кока кола“ за 7 клас по футбол в гр.София 

Срок 04 . 2018 г.

Отг. Ив.Габеров

11. „Бързи, смели, сръчни” - във връзка с Деня на спорта и Деня на предизвикателството на градския стадион - ученици от 4 до 7 клас.

Срок м.17.05.2018 г.

Отг. УСК и кл.ръководители

12.Общо училищен туристически поход до с.Свети Спас за Спасовден

Срок 17.05.2018 г.

Отг. Директор на СУ

13. Състезание „Мама,татко и аз” на градския стадион-1-4 клас.

Срок :27.05.2018г.

Отг. И.Тунчева и

всички начални учители

14.Участие на ученици 5-7 клас в проект "Твоят час“ по футбол и 8-12 клас по волейбол

Срок 10.2017 г. – м.4.2018 г.

Отг: Ив.Габеров, Б.Бончев

15. Туристически лагер“Как да оцеляваме в природата“ на х.“Венетица“

Срок м.04-06.2018 г.

Отг. Б.Герасимова

16.Туристическо мероприятие до Цари Мали град за учители и персонал

Срок  06.2018г.

Отг. Р.Благова

 

Д. Превенция на тормоза в училището

Основен принцип-създаване на по-сигурна училищна среда

Цел - прилагане на последователна политика,която да се споделя от цялата училищна общност и подкрепя от всички институции.

Задачи-да се ограничат проявите на тормоз и агресия между учениците в училище.

Дейности

1. Информационна кампания във връзка с превенция и противодействие на употребата на психоактивни вещества.

Срок септември 2017г

Отг. П-л на КС съвместно

със Секретаря на МКБППМН

2. Запознаване на персонала с Механизма за противодействие на училищния тормоз.

Срок – м. октомври 2017Г.

Отг.-КС

3. Запознаване на родители и ученици с формите на насилие и Механизма на противодействие по определен ред на родителски срещи и часовете на класа.

Срок – м.октомври 2017Г.

Отг.-кл. ръководители

4. Информационна кампания „Трафик на хора”.

Срок 18 октомври 2017г

Отг. П-л на КС съвместно със

Секретаря на МКБППМН

5. Извършване на оценка за тормоза и други прояви в началото на учебната година. КС обобщава и анализира подадените от кл. р-ли резултати и на ПС подлага на обсъждане конкретни мерки.

Срок .м. окт. 2017г.

Отг. кл .ръководители

6. Провеждане на информационна кампания против насилието и агресията:

6.1. Общоевропейски ден за защита  на децата от сексуална експлоатация и злоупотреба

6.2 Световен ден за борба с насилието над деца

Срок м. ноември 2017г.

Отг. П-л на КС съвместно със

 Секретаря на МКБППМН

7. Да се актуализират списъците на ученици, склонни към прояви на тормоз, агресия и други противообществени прояви.

Срок постоянен

Отг. КС

8. Своевременно уведомяване на КС за ученици склонни да извършват противообществени прояви в училище и извън него.

Срок постоянен

Отг. кл ръководители

9. Пред учениците да бъдат изнесени уроци по Националната програма „Работа на полицията в училище”.

Срок окт., ноемвр.,

февр.,март, май

Отг. КС

10. При рецидив към нарушаване на правилата да се насочи извършителят към подходящите за това институции.

Срок постоянен

Отг. КС

11. В дневника да бъдат вписани всички прояви ,ситуации и взетите мерки. Периодично да се прави отчет пред ПС.

Срок декември, май

Отг. председателя КС

12. Да се подобри наблюдението върху глухите места на училището-тоалетни,заден двор .

Срок постоянен

Отг. целият персонал

13. Информационна кампания „Ден на розовата фланелка” – последната сряда от месец февруари- Световен ден за борба срещу тормоза в училище.

Срок февруари 2018г.

Отг. П-л на КС съвместно със

Секретаря на МКБППМН

14. Информационна кампания „Безопасна ваканция” – флайери с препоръки за щастливо лято.

Срок май – юни 2018г.

Отг. П-л на КС съвместно със

Секретаря на МКБППМН

15. Да се опазва и укрепва вътрешният ред в у-ще чрез спазване на ПВР.

Срок постоянен

Отг. педагогически и

непедагогически персонал

Е. Обучение по БДП:

 1. Учебният материал да се преподава съгласно учебните програми и теми за всеки клас.Комисията предлага повечето от заниманията да се провеждат навън с практическа насоченост според темата.

Срок постоянен.

Отг. кл. ръководители

 1. Преподаденият материал да се отразява в дневника на класа.

Срок постоянен

Отг. кл. ръководители

 1. Редовно водене на задължителните часове.Всяка първа седмица за 5-8 к-с на месеците ноември, декември ,февруари, март ,май ,юни.За начален курс според плана на класният ръководител.

Отг. учителите

Срок постоянен

 1. Да се интегрира обучението по БДП с другите предмети

Отг. учителите

Срок постоянен

 1. Първият учебен час да бъде на тема ,,Безопасно движение по пътищата, от дома до училище и обратно”.

Срок 15.09.2017г.

Отг. кл. ръководители

 1. Класните ръководители начален курс да уточнят маршрута на идване на училище и прибиране до дома с родителите и неговото приблизително времетраене.

Срок 09.2017 г.

Отг. кл. ръководители

 1. В края на всеки последен час – 5 минути за безопасното движение и прибиране до дома. Припомняне на най- видимите и безопасни места за пресичане на главната улица и задълженията им за безопасно поведение.

Срок постоянен

Отг. учителите, имащи

последни часове 

 1. С падането на първите мъгли,сняг и замръзване да се проведе час на тема ,,Безопасно движение в зимни условия “

Срок 10 – 11.2017г.

Отг. кл.ръководители и водещите

часове по БДП

 1. Ако възникне нещастен случай с наш ученик в срок до 1 час комисията и ръководителите съвместно с полицията да изяснят причините и виновните.

Срок постоянен

Отг. директора, комисията

 1. При ПТП с наш ученик да се проведе ПС и общоучилищна родителска среща.

Отг. директора

Срок постоянен

 1. Кабинетът по БДП да бъде подреден и оборудван с наличните нагледни материали и пособия.

Срок. м.11.2017г.

Отг. комисията.

 1. Изготвяне на график за водене на часовете по БДП в кабинета за начален и среден курс.

Сро 11.09.2017г.

Отг. комисията

 1. Комисията предлага часовете по БДП за учениците от 5 до 8 клас да бъдат водени всяка първа седмица на месеците ноември, декември, февруари, март, май и юни. За начален курс според плана на кл.ръководител.

Срок –постоянен

 1. Задължителните тестове по БДП да бъдат решавани в края на първия и края на втория срок.

Срок 02-06 м 2018г

Отг. водещите БДП учители

 1. В началото на учебната година комисията да направи оглед и изготви предложения за обезопасяване района на училището.

Срок 09 09 2017г.

Отг. комисията

 1. При всяко организирано напускане на училището родителите да бъдат уведомени с декларация която да подпишат, а на учениците се провежда инструктаж заверен с техен подпис.

Срок постоянен

Отг. учителите

 1. Ден на БДП и майсторско управление на велосипед .

Срок м.април –м.май 2018

Отг. комисията

 1. Постоянно набавяне на подходящи теми и материали в помощ на кл.ръководители водещи часове по БДП.

Срок постоянен

Отг. комисията и уч.

настоятелство

 

Ж. Безопасни условия на обучение, възпитание и труд  / БУОВТ/ в училището и програма за начален и периодичен инструктаж на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училището

1.Да се актуализират, изготвят и представят на директора за утвърядаване:

а/план за осъществяване на БУОВТ в училището;

Срок 11.09.2017г.

Отг. Ел. Йорданова

б/програмите за:

- начален инструктаж и периодичен инструктаж на работното място за

учениците от 1-12 кл.

Срок 15.09.2017г.

Отг кл. ръководители

учителите и служителите;

Срок 14. 09.2017г.

Отг. Ел. Йорданова

в/ периодичен инструктаж за:

учениците от 1-12 кл.

Срок 18 - 21.09.2017г.

06 - 09.11.2017г.

03 - 05.01.2018г.

06 – 09.02.2018г.

05 – 10.04.2018г.

Отг. всички кл. р-ли

педагогически персонал

Срок 18 - 21.09.2017г.

03 - 05.01.2018г.

05 – 10.04.2018г.

Отг: Ел. Йорданова

непедагогически персонал

Срок 18 - 21.09.2017г.

03 - 05.01.2018г.

05 – 10.04.2018г.

04 -  08.06.2018г.

Отг.Ел.Йорданова

г/ инструкциите за правилна и безопасна работа с машини, апарати и съоръжения в: учебните кабинети, биология,  информатика, физкултура, труд и техника

Срок 16 – 21. 09.2017г.

Отг. учителите отг. на кабинети

-училищна работилница, парокотелно, канцелариите в у-ще

Срок 29.09. 2017г.

Отг. Г.Костов, Н. Иванов и ЗАСД

2.Да се запознаят чрез правилника за БУОВТ в училището със задълженията си за осъществяване на БУОВТ всички ученици, учители и служители в  у-ще.

Срок 21.09.2017г.

Отг. директорът, кл.р-ли,

възп на ПИГ и ЗАСД

3.Да се поставят на подходящо място в класните стаи, учебни работни,кабинети, физ.салони, парокотелно,, учебна работилница и канцелариите горепосочените инструкции

Срок 29. 09.2017г.

Отг. отг. на кабинети.,огнярите

майстора и ЗАСД

4.След приключване на учебн. Занятия всички учители, възпитатели и служители задължително да проверяват и изключат ел.уреди, УТС, осветление, машини и съоръжения в кл. стаи, кабинети, работилници парокотелно и канцелариите на училището.

Срок постоянен

Отг. всички учители, възп. и

служители

5.Да не се оставят без надзор включени ел. уреди, УТС, съоръжения, машини и апарати в кл. стаи, кабинетите, работилниците, парокотелното и канцелариите на училището.

Срок постоянен

Отг. всички учители,

възпитатели

и служители

6. Да се проверява периодично състоянието на гръмоотводите.

Срок постоянен

Отг. Г.Костов и ЗАСД

7. Да не се използват в помещенията на училищните сгради неизправни и лични ел. отоплителни и нагревателни уреди.

Срок постоянен

Отг. ЗД, ЗАСД и Г.Костов

8.Да не се оставят учениците самостоятелно в уч.работилници,каб.по информатика,каб.по труд и техн.,и физк. салони без надзор от учителя.

Срок постоянен

Отг. учителите по труд и техн.,

информатика и физкултура

9.Да се проверяват ежедневно състоянието на ел.ключовете и контактите в кл,стаи, кабинетите, коридорите и сервизните помещения и своевременно да се отстраняват повредите.

Срок постоянен

Отг. всички учители, Г.Костов

10. Да се запознаят всички ученици с плана за евакуация от училищната сграда.

Срок 29.09.2017г.

Отг. кл.ръководители на 1- 12 кл.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2017 – 2020)

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите за работа с ученици от СУ „Неофит Рилски”гр. Долна баня и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
 • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
 • Общински план за интегриране на ромите  в община Долна баня 2014-2020г.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в СУ «Неофит Рилски»,  съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

Уязвими групи в СУ «Н. Рилски» са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

За организиране на покрепата на личностното развитие в СУ „Н. Рилски” за координатор е определен педагогически съветник/заместник-директор/ресурсен учител/логопед, който изпълнява функциите си съобразно Наредба №......за приобщаващото образование.

Общата подкрепа в училището се осъществява от екип, ръководен от координатора, както и училищен психолог, логопед, педагогически съветник. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от училището или от ОДК/СтЦРД/НДД или други центрове за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическия съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

В училището функционира училищна библиотека, ръководена от определен за целта служител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата покрепа на децата и учениците.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от училището обща подкрепа.

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба №.....за приобщаващото образование

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната покрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на опрелено дете или ученик от СУ „Н. Рилски”.

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

- деца с хронични заболявания

- деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай

- психо-социална рехабилитация

-рехабилитация на слуха

-зрителна рехабилитация

-рехабилитация на комуникативни нарушения

-осигуряване на достъпна архитектурна среда

-специализирани средства

-ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, училището уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел  социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредба №......за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постоянен

педагогически съветник, логопед

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководител, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10.

Директор

 

Награждаване на ученици

текущ

директор, заместник-директори

при и по определен повод за поощрение

Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност

01.11, 01.04

завеждащ библиотека, библиотекар

да се направи по повод Деня на книгата

Представяне на дейности по интереси в училището

15.09

учители в ПИГ

 

Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7

01.12,01.05

педагогически съветник, кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители, логопед, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

Логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодищно

педагогически съветник/психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, зам.-директор, учители, психолог

 

Организиране и провеждане на“Училище за родители“

01.03.

директор, екип

при желание от родителите

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целодогодишно,

Учители

 

Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целодогодишно,

Учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и родителската общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

 

И.Взаимодействия с родителите, учителите, училищното настоятелство, общината и други социални фактори:

 

1.Провеждане на родителски срещи.

Срок до 06.10.2017 г.

от 04.12.17 г. -08 .12.17 г.

от 23.04.18до 27.04.18 г.

Отг.кл.ръководители и

Директорът

2.Съдействие на родителите, родителските активи по паралелки и училищното настоятелство за:

а/ прибирането и задържането в училището на децата, подлежащи на задължително обучение;

б/ намаляване на безпричинните отсъствия и закъснения на учениците от и за учебните часове;

в/ осигуряване на охрана и създаване на условия за БОВТ в училището;

г/ поддържане и обогатяване на материално-техническата база в училището;

д/ организиране и провеждане на състезания, тържества, екскурзии, конкурси и др.

 

К .Контролна дейност в училището:

Контролната дейност в училището се осъществява от:

 1. Директорът и ЗДУД за всички ученици, учители, възпитатели и помощно-обслужващия персонал в училището.
 2. Счетоводителят и ЗАСД в училището за помощно-обслужващия персонал в училището.

Обект и предмет на контролната дейност в училището е:

 1. Учебната работа и резултатите от нея на всички ученици.
 2. Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите.
 3. Цялостната работа на помощно-обслужващия персонал.

Контролната дейност се осъществява чрез:

Педагогически проверки от директора и ЗДУД, които са: текущи, превантивни и тематични.

 1. Административни проверки на ЗУД в училището – най-малко 2 пъти в учебен срок.
 2. Проверка по изпълнението на ПДУ, ПВТРУ, правилника за осигуряване на БУОВТ в училището, седмичното разписание, различните графици и др.
 3. Проверка на системата за дежурство в училището.

Основните форми на контролната дейност в училището са:

 1. Тестове, контролни работи, анкети, разговори и др. за проверка на постиженията на учениците.
 2. Посещения на учебни часове по ЗП, ЗИП, СИП, ЧК и ПИГ, с цел всеки учител и възпитател да бъде посетен най-малко един път в годината.
 3. Разговори с учители, класни ръководители, родители.

V. Заседания на педагогическия съвет:

 01.09.2017г.

1.    Приемане графика на учебния процес.

Докладва:Директорът

 1. Разпределяне на учебните предмети между учителите

Докладва:Директорът

 1. Разпределяне на класното ръководство и класните стаи:

Докладва:Директорът

 1. Утвърждаване предложение до началника на РИО на МОН за 40 минутни часове в училището за всички класове.

Докладва:Директорът

 1. Приемане план за подготовка и откриване на новата учебна година.

Докладва:ЗДУД

 1. Определяне съставите на комисиите :

а/  към ПС:

ü  за квалификационна дейност;

ü  за възпитателна дейност;

ü  за КС за превенция в училището;

ü  за спортно – туристическа дейност;

ü  за осигуряване БУОВТ в училището, ПВТРУ, БДП, ППБ и ЗБАК;

ü  за дежурствата.

б/  за осигуряване на ПДУ, ПВТРУ, правилника за БУОВТ в училището.

Докладва: Директорът

в/ за даренията.

 1. Утвърждаване състава на изпитните комисии и графика за поправителните изпити, с учениците от V-ХI клас, изпитите с учениците на самостоятелно обучение през септемврийската изпитна сесия.

Докладва: Директорът

 1. Съобщения.

11.09.2017г.

 1. Приемане на:

а/ планове на комисиите към ПС;

Докладват:председателите  на

комисиите

б/ актуализирания ПБУОВТУ, системата за дежурство в училището, правилника за дейността на училището и план за дейността на ПП ядро;

Докладва:ЗДУД, Е. Йорданова,

П.Янева, Ив.Габеров

в/ график за дежурството в училището, график за обучението по БДП и ЗБАК и седмичните разписания в училището.

Докладва: ЗДУД и В. Пенчева

14.09.2017г.

 1. Приемане на годишния план на училището.

Докладва ЗДУД

 1. Проверка изпълнението на задачите по плана за подготовка и откриване на новата учебна година

Докладва: Директорът

 1. Съобщения.

26.10.2017г.

1. Приемане на:

а/  списъка на учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас , които ще получават стипендии през І-я учебен срок;

Докладват:кл.ръководители

б/ график на класните работи през І-я учебен срок.

Докладва:ЗДУД

2.Доклад на класните ръководители на І-VІІІ клас за посещаемостта на учениците  след І-во предупредително известие.

Докладват кл.ръководители на

І-VІІІкл

3.Съобщения

20.11. – 24.11.2017г.

 1. Отчет на прибирането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училището.

Докладва: ЗДУД

 1. Информация за ритмичността в оценяването на учениците във всички класове по всички предмети.

Докладва: Директорът

 1. Утвърждаване план-прием за VIII клас за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Директорът

 1. Съобщения

25.01.2018г.

 1. Доклад на класните ръководители за движението и успеха на учениците през І- учебен срок.

Докладват:кл.р-ли на І-ХII кл.

 1. Информация на Координационния съвет за превенция

Докладва: А. Благоева

 1. Информация за резултатите от системата за дежурство в училището.

Докладва: В. Пенчева

 1. Определяне състава на училищната зрелостна комисия.

Докладва: Директорът

 1. Съобщения.

01.03.2018г.

 1. Актуализиране списъка на учениците – стипендианти от ІХ - ХІІклас за ІІ-я учебен срок.

Докладват: кл.ръководидели на

ІХ, Х,ХІ, ХІІ кл.

 1. Приемане график за класните работи през ІІ-я учебен срок.

Докладва:ЗДУД

 1. Определяне на квесторите, броя консултанти, сградите, залите и местата в залите за провеждане на зрелостните изпити.

Докладва: Директорът

 1. Съобщения.

19.04.2018г.

 1. Приемане план за приключване на учебната година и подготовка за новата 2018/2019 учебна година.

Докладва:Директорът

 1. Отчет за ритмичността в оценяването на учениците.

Докладва:ЗДУД

 1. Информация за дежурството в училището.

Докладва: В. Пенчева

 4. Съобщения.

м.05.2018г.

 1. Доклад за движението и успеха на учениците през изтеклата учебна година: I,ІІ, ІІІ и ІV клас – 31.05.2018г.

Докладват: кл.ръководители

 1. Доклад на зрелостната комисия за допускане на ученици до ДЗИ.

Докладва: Председателят на ЗК

 1. Приемане състава на изпитните комисии и графиците за изпитите с учениците на самостоятелно обучение през юнската сесия .

Докладва: Директорът

 1. Приемане списъците и графика за допълнителната работа с учениците от І-IV клас.

Докладва:кл.ръководители

на І кл.

 1. Съобщения.

м.06.2018г.: две заседания

 1. Доклад  за движението и успеха на учениците през изтеклата учебна година за:

а/V-VІІІ клас – 15.06.2018г.

б/ІХ, Х и ХІ клас – 28.06.2018г.

Докладват: кл. ръководители

 1. Приемане на състава на изпитните комисии и графика за поправителните изпити с учениците от V-VІІІ клас през юнската изпитна сесия и за учениците от ІХ, Х и ХІ клас през юлската изпитна сесия.

Докладва: Директорът

 1. Съобщения.

м.07.2018г.

 1. Анализ на резултатите от УВР в училището  през изтеклата учебна година.

Докладва: Директорът

 1. Определяне ЗИП и СИП за новата учебна година.

Докладва: Директорът

 1. Приемане план за подготовка на новата учебна година.

Докладва: Директорът

 1. Приемане изпитните комисии и график за поправителните изпити с учениците от V-ХІ клас през септемврийската изпитна сесия.

Докладва: ЗДУД

 1. Съобщения.

 

Неразделна част към този план да се счита плана за контролната дейност на директора и ЗДУД.

 

 

Приет на заседание на ПС / прот.№  14 /14.09.2017г./.

 

 

Website created by Ivaylo Cheresharov Hosted by icn.bg