СОУ Неофит Рилски

История на СУ „Неофит Рилски”

Преди 160 години, когато господарите-турци- са половината от населението на селото, нашите деди се захващат с богоугодно и спасително дело: да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина. Долнобанци се оказват прозорливи хора, много напредничави в помислите си родолюбци, които рано са ...

Виж повече

Преподаватели

Учебният процес се извършва от екип от квалифицирани учители и педагози с дългогодишен опит.

Виж повече

Ученици

 • Учебни графици
 • Оценки

Виж повече

За родителите

 • Полезна информация
 • Родителски срещи.

Виж повече

Програма за намаляване на отсъствията

ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗА ТРАЙНО ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. ДОЛНА БАНЯ

 

Мерки и дейности за намаляване на отсъствията на учениците:

 • Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище;
 •  Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;
 •  Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите;
 • Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия;
 • Посещения на класните ръководителии на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина;
 •  Включване на учениците в занимания по интереси;
 • Осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети;
 •  Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.
 • Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи от класните ръководители и МКБППМН -за стрес, трафик на хора и др.
 • Провеждане на консултации с психолог от ЦОП и ЦРДУ
 • Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците да посещават училище и да усвояват учебния материал, като условия за бъдещата  работа.
 • Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или настойниците на учениците;
 • Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция ,.Социално подпомагане" за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец;
 • Поощряване с морални и материални награди при постигнати положителни резултати;
Website created by Ivaylo Cheresharov Hosted by icn.bg