СОУ Неофит Рилски

История на СУ „Неофит Рилски”

Преди 160 години, когато господарите-турци- са половината от населението на селото, нашите деди се захващат с богоугодно и спасително дело: да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина. Долнобанци се оказват прозорливи хора, много напредничави в помислите си родолюбци, които рано са ...

Виж повече

Преподаватели

Учебният процес се извършва от екип от квалифицирани учители и педагози с дългогодишен опит.

Виж повече

Ученици

 • Учебни графици
 • Оценки

Виж повече

За родителите

 • Полезна информация
 • Родителски срещи.

Виж повече

Превенция за ранно напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  ПРЕВЕНЦИЯ  ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. ДОЛНА БАНЯ

 

I.Мерки за преодоляване на ранното напускане на училище:

1.Проблеми от обучителен характер:

Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на ранното напускане на учениците се изразява във включване на учениците в:

 • Допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за предучилищното и училищното образование;
 • Консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
 • Допълнителна работа по проект „Твоят час” ;
 • Провеждане на ежемесечни срещи между учители и родители;
 • Участие на учениците в занимания по интереси.
 • Ползване на училищната библиотека и компютърните кабинети с цел набавяне на допълнителни знания, информация, факти и др.

2.С неизвинени отсъствия:

Мерки и дейности за намаляване на отсъствията на учениците:

 • Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище;
 • Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;
 • Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите;
 • Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищни мероприятия;
 • Посещения на класните ръководителии на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина;
 • Включване на учениците в занимания по интереси;
 • Осигурен достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети;
 • Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.
 • Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи от класните ръководители и МКБППМН -за стрес, трафик на хора и др.
 • Провеждане на консултации с психолог от ЦОП и ЦРДУ
 • Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците да посещават училище и да усвояват учебния материал, като условия за бъдещата  работа.
 • Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата или настойниците на учениците;
 • Засилен контрол относно изпращане на уведомителни писма до дирекция ,.Социално подпомагане" за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец;
 • Поощряване с морални и материални награди при постигнати положителни резултати;

3.В риск:

За преодоляване на проблемното поведение на ученика:

 • Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

 • Използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
 • Консултиране на ученика с психолог от ЦОП и ЦРДУ
 • Сздаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на  социалните умения, за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 • Създаване на условия за включване на ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности;
 • Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 • Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
 • Срещи с родители на ученици, които стимулират ранните бракове на своите деца, с цел преодоляване на този проблем.

 

Website created by Ivaylo Cheresharov Hosted by icn.bg